PEACE-MARK

اخرین به روز رسانی:

ژوئیهٔ ۲۲, ۲۰۲۴

حجاب سیاسی

حجاب عرفی، حجاب شرعی، حجاب سیاسی، حجاب اجباری/ حسن فرشتیان

در آغاز، برهنگی بود و بی پوششی. نه لباسی بود و نه شرمی، نه امری بود و نه نهیی. انسان در نخستین گام هایش برای زندگی اجتماعی، به ناچار با مفهوم “مالکیت” مواجه شد. مالکیت، “مرز” پدید آورد. مرزها، “من” را با “دیگران” متمایز ساخت. نخستین مرزها، مرز وجودیِ “من” بود، “بدنِ من” و “شرمگاهِ […]...

ادامه مطلب
توسط: حسن فرشتیان
آگوست 23, 2018